Knjigovodstvene
usluge

Ciljevi i zadaci knjigovodstva

Knjigovodstveni ciljevi proizilaze prvenstveno iz ciljeva preduzeća. Kako se kao osnovni ciljevi svakog preduzeća mogu prepoznati ostvarivanje profita i očuvanje i povećanje uloženog kapitala iz njih se mogu izvući osnovni ciljevi knjigovodstva. Pored osnovnih ciljeva postoje i niz drugih bitnih ciljeva.

utvrđivanje rezultata poslovanja u određenom vremenskom periodu;
utvrđivanje stanja imovine, obaveza i ličnog kapitala na određeni dan;
pružanje potrebnih podataka za kontrolu rada lica sa pojedinim upravljačkim dozvolama;
pružanje podataka za potrebe planiranja rezultata poslovanja, stanja imovine i priliva i odliva novca;
pružanje podataka za potrebe kontrole izvršenja planskih veličina

Za ostvarivanje ciljeva knjigovođa mora da prikupiti potrebne informacije o svim nastalim finansijskim promenama, odnosno da prikupi dokumente koje ih dokazuju. Prikupljeni dokumenti se proveravaju i klasifikuju prema poslovnim događajima. Potom se nastale promene evidentiraju hronološki najčešće u jednakim vremenskim intervalima (mesečno, polugodišnje, godišnje) i sastavlja se izveštaj o stanju imovine i ostvarenom finansijskom rezultatu.

Knjigovodstvena dokumentacija

Da bi knjigovođa mogao evidentirati svaku poslovnu promenu neophodno je postojanje pismene isprave kojom se ta promena potvrđuje. Prikupljanje i čuvanje dokumenata knjigovodstvo dobija dokumentacionu funkciju. Da bi neki dokument bio validan za upotrebu, on mora da sadrži niz elemenata koji mu daju verodostojnos. Svaki dokument treba da sadrži naziv

datum nastanka poslovne promene
naziv lica koji su bili subjekti u finansijskoj promeni
novčani iznos
jedinicu mere i njihove količine
potpis ovlašćenog lica i pečat

Pored ovih postoje i dodatni elementi koji ne moraju da se nađu na svakoj ispravi (npr. rok i način plaćanja). Klasifikacija dokumenata u velikom zavisi od niz faktora, ali najveći broj dokumenta mogu se grupisati u pet grupa.

Dokumenti u vezi sa platnim prometom
Dokumenti u vezi sa nabavkom osnovnih sredstava
Dokumenti u vezi sa nabavkom materijala i robe
Dokumenti u vezi sa praćenjem procesa proizvodnje
Dokumenti u vezi sa prodajom gotovih proizvoda i robe

Postoje i ostali značajni dokumenti koji se ne mogu svrstati u postojeće grupe (npr. menica i nalog za knjiženje).

Našem preduzeću i našim stručnjacima

možete poveriti vodjenje svih knjigovodstvenih poslova Vaše firme, bilo po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva, što zavisi od pravne forme (preduzeće, radnja).

POSLOVANJE VAŠE FIRME JE POSLOVNA TAJNA.

Inače, raspolažemo stručnim kadrom i knjigovodstvenim programima:
- za finansijsko knjigovodstvo: sintetika dnevnik, glavna knjiga i analitika (kupci, dobavljači, zarade radnika i slično), usaglašavanje stanja sa kupcima i dobavljačima i drugih potraživanja i obaveza.
- za robno materijalno knjigovodstvo vodi se po delovima i radnim jedinicama pravnog lica i usaglašava sa operativnom evidencijom računopolagača.

Vršimo sve vrste obračuna koji se odnose:
- na firmu, na primer: obračun PDV-a, obračun poreza na dobit i druge obaveze propisane zakonskim propisima, gradskim i opštinskim odlukama
- na zaposlene, naprimer: obračun poreza i doprinosa na zarade radnika bilo da ih poslodavac utvrdjuje u bruto ili neto iznosu, obračun poreza i drugih obaveza ako ih poslodavac isplaćuje iznad zakonskog limita (dnevnice, upotreba sopstvenog vozila, prevoz i slično).

Obračun poslovnog rezultata u toku godine, periodično i po potrebi i praćenje izvršenja prometno - proizvodnog finansijskog plana, radi Vaše kontrole poslovanja. Saradnja kod godišnjeg obaveznog popisa i delimičnog popisa u toku godine i utvrdjivanja razlika izmedju stvarnog stanja utvrdjenog popisom i knjigovodstvenog stanja (viškovi - manjkovi).
Sastavljanje završnog računa i finansijskih izveštaja za poslovnu godinu, utvrdjenih zakonskim propisima.
Saradnja sa nadležnima u firmi po svim finansijsko knjigovodstvenim pitanjima i usaglašavanje poslovanja sa zakonskim propisima i eventualnim izmenama zakonskih propisa.
Saradnja i usaglašavanje obavaza firme sa nadležnim državnim organima i institucijama i fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, naprimer PDV, podnošenje M-4 obrasca i slično.
Osim toga, pružamo i pravne usluge: osnivanje firme, zasnivanje i prestanak radnog odnosa, rešenja o odsustvovanju sa posla po svim osnovama, izrada normativnih akata i druge usluge pravne prirode.

Direktorima, preduzetnicima i odgovornim licima u preduzeću nudimo obuku, a posle obuke treba da razumeju osnovne pojmove, značenja, terminologiju i funkciju knjigovodstva jer se sa finansijko knjigovodstvenim poslovima i terminologijom svakodnevno susreću u svom radu sa saradnicima bilo interno ili eksterno.

Imajte poverenja, iza nas je više od TRIDESET godina na ovim poslovima.